duman6

MATDER - Matematikçiler DerneğiDeğerlendirme Ölçütleri

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Materyal, klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.

2. Var olan bir probleme çözüm getiren uygulanabilir bir düşüncesi olmalıdır.

3. Hedeflediği öğrencilerin düzeylerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun olmalıdır.

4. Genellenebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.

5. Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmalıdır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Taşıdığı Eğitsel Değer

Öğretim Programlarındaki ilgili kazanımlara uygunluğu

Hedef kitlenin düzeyine uygunluğu

Matematiksel kuram ve bilgilere göre doğruluğu ve güncelliği

Birden fazla kazanım için kullanılabilir ve geliştirilebilir olması

Mesajları açık ve etkili biçimde iletme veya açıklayıcı özelliği

Öğrenenler Üzerindeki Etkisi

Güdüleyici ve merak uyandırıcı olması

Motive etmesi

İnteraktif olması

Fiziki Özellikler

Kullanım Kolaylığı

Teknik sağlamlık ve dayanıklılık

Taşınabilirliği

Görsel tasarım ilkelerine (şekil, denge, renk, biçimlendirme vb.) uygunluk

Poster/Sözlü Sunu

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Katılımcılar tarafından hazırlanan dijital öğretim materyallerinde öncelikli olarak öğrencinin kazanıma ulaşması adına takip edilen pedagojik stratejiye ve öğrenciyi ne kadar güdüleyebileceğine odaklanılacaktır.
  2. Genel olarak dijital öğretim materyalleri içerik, anlaşılabilirlik, tasarım, grafik vb. faktörler açısından değerlendirilecektir.
  3. Klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.
  4. Hedeflediği öğrencilerin düzeylerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun kullanıcı dostu bir uygulama olmalıdır.
  5. Matematik eğitimi alanında yaygın etki oluşturabilecek bir özelliğe sahip olmalıdır.
  6. Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmış ilgi çekici bir materyal olmalıdır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Hazırlanan dijital öğretim materyali ne kadar kullanıcı dostu olarak hazırlanmıştır?

Hedef öğrenci kitlesi materyali kolayca anlayıp kullanabilir mi?

Kullanılan yönergeler açık ve anlaşılır mı?

Kullanılan görsel temsiller ne kadar ilgi çekiyor?

Öğrencilere manipule edebilecekleri interaktif ve dinamik bir ortam sunulmuş mu?

Hedeflenen kazanıma ne kadar uygundur?

Öğrencinin matematiksel soyut kavramları görsel temsillerle somutlaştırarak birbirleriyle ilişkilendirmesini ne kadar sağlıyor?

Öğrencinin konuyu kendi kendine keşfetmesini ve bir matematiksel kavramı yapılandırmasını ne kadar sağlayabilir?

Hazırlanan materyal en fazla kaç farklı matematiksel kavramın öğretiminde kullanılabiliyor?

MATEMATİK PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ölçütler genel olarak; özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık (ekonomik, sosyal, ...), uygulanabilirlik ve kullanışlılık, kaynak taraması, özümseme ve hâkimiyet, sonuç ve açıklık şeklinde özetlenebilir. Projelerin değerlendirilmesi sırasında kullanılacak ölçütler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Planlama

Alan Yazını (Literatür) Bilgileri

Yöntem

Bilgi Derleme ve Analiz

Yazılı Rapor

Poster/Sözlü Sunu